அப்பல்லோ…ஆப்பரேசன்…தீபாவளி…

47
2552
அப்பல்லோ…ஆப்பரேசன்…தீபாவளி…
அப்பல்லோ…ஆப்பரேசன்…தீபாவளி…
Advertisement

அப்பல்லோ…ஆப்பரேசன்…தீபாவளி…

அப்பல்லோ…ஆப்பரேசன்…தீபாவளி…
அப்பல்லோ…ஆப்பரேசன்…தீபாவளி…
Advertisement

அப்பல்லோவில் அதிமுக்கிய பிரமுகருக்கு சிறுநீரக மாற்று சிறப்பாக செய்யப்பட்டதாம். சிறுநீரகம் கொடுத்தவரோடு வரும் “தீபா “வளி தோட்டதில் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுமாம். அம்மம்மா…இப்படி ஒரு செய்தி கிசுகிசுக்கப்படுகிறது.